Avtalevilkår for frilansere

 1. Denne avtalen er inngått mellom Navn: At Hand AS (Oppdragsgiver) Org.nr.: 925 722 529 Adresse: Rathkesgate 5b, 0558 Oslo og Navn: (Oppdragstaker) Org.nr.:  Adresse: heretter samlet benevnt "Partene" og enkeltvis som "Part". Avtalen gjelder fra den signeres og frem til den sies opp av en av partene, så fremt det ikke går utover pågående oppdrag eller forpliktelser.
 2. Bakgrunn
  1. At Hand er et nettverk for frilansere som ønsker å ha lettere tilgang på oppdrag og å kunne tjene penger på å videreformidle oppdrag. At Hand hjelper med det som kan være utfordrende for frilansere; salg, administrasjon, forhandlinger og kontrakter. Vi samler og kvalitetssikrer frilansressurser under én sterk merkevare. Slik blir det lettere for kunder å finne nettopp deg i mengden, og lettere for deg å kunne bruke tiden din på det du aller helst ønsker.
  2. At Hand arbeider med å formidle oppdrag fra bedrifter eller privatpersoner (heretter kalt Sluttkunden) til selvstendige konsulenter.
  3. Bakgrunnen for denne avtalen er at Oppdragstaker ønsker å motta oppdrag fra Oppdragsgiver. Oppdragsgiver og Oppdragstaker er enige om et langsiktig samarbeid på de vilkår som fremgår av denne avtalen.
 3. Vilkår og ansvar
  1. Oppdragstaker vil ved inngåelse av denne avtale kvalifisere til å gjennomføre prosjekter for Oppdragsgivers kunder (Sluttkunden). Oppdragsgiver vil bistå Oppdragstaker med representasjon, salg og administrasjon. Oppdragstaker stiller sin kompetanse til disposisjon for Oppdragsgiver.
  2. Oppdragstaker og Oppdragsgiver vil ved oppstarten av hvert prosjekt definere en prosjektramme med Sluttkunden. Oppdragstaker har det fulle ansvar for gjennomføringen av prosjektet og at det utføres på en for Sluttkunden tilfredsstillende måte.
  3. Oppdragstaker har ikke myndighet til å forplikte Oppdragsgiver på noen måte, med mindre annet er skriftlig avtalt.
  4. Dersom Oppdragstaker vesentlig misligholder sine forpliktelser overfor Oppdragsgiver kan Oppdragsgiver gi Oppdragstaker rett til å utbedre eller omlevere sin ytelse slik at det ikke lenger foreligger noe mislighold, eller heve avtalen. Oppdragsgiver skal ikke belastes for det merarbeid eller de merutgifter Oppdragstaker har i forbindelse med utbedringen eller omleveringen. Dersom Oppdragsgiver lider økonomisk tap som følge av Oppdragstakers mislighold har Oppdragsgiver rett til å kreve tapet dekket av Oppdragstaker, oppad begrenset til Oppdragstakers utbetalte honorar for det aktuelle oppdraget.
  5. Så lenge denne avtalen løper har Oppdragsgiver krav på vederlag ihht denne avtalen på alle oppdrag for Sluttkunder som Oppdragsgiver har satt Oppdragstaker i kontakt med, hvis ikke annet avtales skriftlig. Dette gjelder også dersom Sluttkunden i påfølgende oppdrag henvender seg direkte eller indirekte til Oppdragstaker eller Oppdragstaker henvender seg direkte eller indirekte til Sluttkunden. I slike tilfeller plikter Oppdragstaker å gjennomføre prosjektet gjennom Oppdragsgiver på lik linje med Oppdragstakers andre oppdrag for Oppdragsgiver og ihht denne avtalen. Dette gjelder under hele avtalens varighet og i en periode på 12 måneder deretter.
 4. Vederlag og betaling
  1. Ved oppdrag som formidles av Oppdragsgiver til Oppdragstaker, går 80 % av summen som faktureres Sluttkunden til Oppdragstaker. De resterende 20 % tilfaller Oppdragsgiver.
  2. Ved oppdrag som Oppdragstaker innhenter overfor Oppdragsgiver, honoreres Oppdragstaker 10 % av summen som faktureres Sluttkunden, uavhengig om Oppdragstaker selv utfører oppdraget. Hvis Oppdragstaker selv utfører oppdraget, vil honoraret bli på 80% + 10% av summen som faktureres Sluttkunden. Eksempler: Oppdragsgiver formidler et oppdrag til Oppdragstaker Oppdragstaker mottar 80% av summen som faktureres Sluttkunden. Oppdragsgiver mottar 20% Oppdragstaker formidler et oppdrag til Oppdragsgiver som en annen konsulent utfører Konsulenten som utfører oppdraget mottar 80%. Oppdragstaker mottar 10%. Oppdragsgiver mottar 10%. Oppdragstaker formidler et oppdrag til Oppdragsgiver som Oppdragstaker selv utfører Oppdragstaker mottar 80% + 10% = 90%. Oppdragsgiver mottar 10%
  3. Fakturering til Sluttkunden skal skje gjennom Oppdragsgivers selskap. Oppdragstaker fakturerer Oppdragsgiver for sin andel av prosjektet. Oppdragstakers faktura til Oppdragsgiver skal ha minimum 21 dager betalingsfrist.
  4. Alle Oppdragstakers kostnader i forbindelse med utførelsen av Oppdraget bør etterstrebes dekket av Sluttkunden. Dersom dette ikke er mulig skal de dekkes av Oppdragstaker. Oppdragsgiver har intet ansvar for kostnader av noen art, med mindre annet er skriftlig avtalt.
 5. Rettigheter til resultater av oppdragene
  1. Oppdragsgiver og/eller Sluttkunden har full opphavs- og eiendomsrett til resultatene av Oppdragstakers ytelse. Oppdragsgiver og Sluttkunden har krav på å få utlevert alt materiell som er nødvendig for å utnytte sine rettigheter til resultatet.
  2. Oppdragstaker har rett til å beholde kopier av sin ytelse for bruk i egen portefølje. All annen bruk av eller referanse til resultatet av oppdraget må avtales særskilt med Oppdragsgiver og Sluttkunden. Ved omtale av prosjektet skal det refereres til At Hand AS som prosjektansvarlig.
 6. Konfidensialitet/taushetsplikt
  1. Partene plikter å behandle konfidensielle opplysninger som de mottar av den andre parten i forbindelse med Oppdragene på en fortrolig måte, og ikke gjøre slike opplysninger kjent for utenforstående (taushetsplikt). Konfidensielle opplysninger er opplysninger som er eksplisitt merket som konfidensielle, eller som er konfidensielle som følge av lov eller forskrift. Bestemmelsene om konfidensialitet gjelder ikke for opplysninger som er eller blir allment kjent, opplysninger partene kjente til før avtalen ble inngått eller opplysninger partene blir kjent med fra tredjeparter. Hvis ikke annet er avtalt opphører taushetsplikten 3 år etter avtalen opphører.
  2. Avtalens regler om konfidensialitet er ikke til hinder for at partene kan utnytte erfaring og kompetanse som opparbeides i forbindelse med gjennomføring av avtalen.
  3. Med mindre annet er avtalt, er avtalens regler om konfidensialitet ikke til hinder for at Oppdragstaker kan vise til hvilke løsninger Oppdragstaker utarbeidet for Sluttkunden i reklame- og salgsmateriell.
 7. Lovvalg og tvisteløsning
  1. Denne avtale reguleres av norsk rett. Tvister i forbindelse med avtalen skal søkes løst ved forhandlinger. Fører ikke forhandlingene frem, skal tvisten avgjøres ved de ordinære norske domstoler med mindre partene blir enige om å bringe saken inn til avgjørelse ved voldgift. Oslo tingrett vedtas som verneting.
 8. Endringer og tillegg Alle endringer og tillegg skal gjøres skriftlig og signeres av begge parter.